Atles

Autoritats Tesaurus Inventari

Frederic Soler, La creu de la masia

Retrat de Víctor Balaguer, 1860

Urrabieta (dibuix), Roca (gravat), làmina inicial per a la Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón de Víctor Balaguer (1860)

Arxiu de comèdies de Domingo Perramon (Gràcia, Barcelona)

Grup a la Universitat de Barcelona, anys 1860

Pompeyo Gener, Heregias. Estudios de crítica inductiva (Barcelona / Madrid, 1888), dedicatòria de l’autor (s. d.) i homenatge de lector (1890)

Salvador Mayol (pintura), Antoni Caba (dibuix), Joaquim Furnó (gravat), Una escena de costumbres populares, dins Víctor Balaguer, Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón […], vol. V, Barcelona, 1863

“El Arte” (Barcelona, 1859), portada

Miquel Fluixench, àngel, Àlbum d’Elisea Lluch (Biblioteca de Catalunya)

Parada de literatura de canya i cordill a la plaça de la Verdura de Vilanova i la Geltrú, finals del s. XIX

Josep Carcassó, El teléfono, escultura. Presentada en la I Exposició del Centre d’Aquarel·listes de Barcelona (Museu Martorell, 1885)

Tomàs Padró, il·lustració per a la Historia de Cataluña d’Antoni Bori i Fontestà (1898)

Ramon Martí i Alsina, aiguada: Casa blanca

Ramon Martí i Alsina, dibuix: Chalons, 1º Juin 1855

Full publicitari de Lis oubreto de Roumanille [1835-1859], Avinyó, s. d. [1859]

Publicitat de Los bandos de Castilla o El Caballero del Cisne, novel·la de Ramon López Soler (1830)

Álbum Artístich de La Renaixensa. Francisco Masriera. Estudi. Reparto LXV. — Mes de juny [1887]

Álbum Artístich de La Renaixensa. J. Llimona y Bruguera. Los emigrants. Reparto LXII. — Mars de 1887

Álbum Artístich de La Renaixensa. Agustí Querol. Julia, passant per sobre’l cadavre de son pare. Reparto LX. — Desembre de 1886

Álbum Artístich de La Renaixensa. Ramon Tusquets. Embarch del Rey D. Jaume á Salou pera la conquesta de Mallorca. Reparto LVIII. — Octubre de 1886

Álbum Artístich de La Renaixensa. Dionis Baixeras. Lo mercat d’Arbucias. Reparto LV. — Mes de juliol [1886]

Álbum Artístich de La Renaixensa. Geroni Suñol. Sant Pere. Estatua destinada al Panteó d’Espanyols Ilustres. Reparto LIV. — Juny de 1886

Teatro del Circo. Hoy jueves 26 de Setiembre de 1878

“La Renaixença” i l’antiquarisme jocfloralesc

Serafí Pitarra, sota l’ascendent del Rector de Vallfogona

Víctor Balaguer, Las calles de Barcelona, 1865

Tropa als Jardinets de Gràcia disposada a la repressió de la revolta contra les quintes (1870)

Apeŀles Mestres, portada de Mil y un epigramas catalans (1878)

Lo Xanguet. Almanach enllustrat pera l’any 1872 (Barcelona, s. d. [1871])

Los trobadors moderns, Barcelona, 1859, portada