Estampació del segell dels Jocs Florals de Barcelona, 1859

[086] Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

"REGLAMENT DEL CONSISTORI DELS JOCS FLORALS DE BARCELONA.― [...] Lo Consistori tindrà un sello en lo qual hi haurà la següent inscripció: (en la part superior) ― CONSISTORI DELS JOCS FLORALS DE BARCELONA ―. (En la part inferior) ― PATRIA, FIDES, AMOR ― portant en lo centro una arpa amb una flor damunt; i servirà pera sellar les actes, los títols que expedeixquen i les comunicacions que sia necessari fer" (apud Jocs Florals de Barcelona en 1859. Edició facsímil, documents i testimonis, pròleg i documentació a cura de J. M. Domingo, Lleida, 2009, p. 244).

, ,

J